• Scherpste prijzen van Nederland
 • Snelle levering
 • Hoogwaardig maatwerk uit eigen zagerij
 • Groot assortiment in natuursteen en composiet
Scherpste prijzen van Nederland Snelle levering Hoogwaardig maatwerk uit eigen zagerij Groot assortiment in natuursteen en composiet

Algemene voorwaarden

September 2023

 

NATUURSTEENSHOP – Genooyerbergen 3 – 5914NR VENLO

Tel. 077 205 00 46

E-mail: info@natuursteenshop.nl

KVK: 90774558

 

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Inhoudsopgave:

Artikel 1 -        Definities
Artikel 2 -        Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 -        Toepasselijkheid
Artikel 4 -        Het aanbod
Artikel 5 -        De overeenkomst
Artikel 6 -        Kwaliteit

Artikel 7 -         Afmetingen en maten

Artikel 8 -        Herroepingsrecht

Artikel 9 -        Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 10 -      Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan
Artikel 11 -      Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 12 -      Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 13 -      De prijs

Artikel 14 -      Nakoming overeenkomst en extra garantie

Artikel 15 -      Levering en uitvoering

Artikel 16 -      Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 17 -      Betaling

Artikel 18 -      Overmacht

Artikel 19 -      Klachtenregeling

Artikel 20 -      Geschillen

Artikel 21 -      Aanvullende of afwijkende bepalingen


Artikel 1 – Definities


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:


1.     Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 3. Dag: kalenderdag;

5.     Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6.     Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7.     Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8.     Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9.     Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10.  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11.  Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

 1. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 2. Maatwerkproducten: Producten van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer


Naam ondernemer: T.G.M. van Nieuwenborg
handelend onder de naam/namen: Natuursteenshop

Correspondentieadres:
Genooyerbergen 3

5914NR

Telefoonnummer: 077 205 00 46
Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
E-mailadres: info@natuursteenshop.nl

KvK-nummer: 90774558
btw-identificatienummer: NL004840324B51


Artikel 3 – Toepasselijkheid


1.              Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2.              Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.              Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.              Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4 – Het aanbod


 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


Artikel 5 – De overeenkomst


 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 7. De prijzen zijn vastgesteld op basis van de ten tijde van de overeenkomst geldende prijzen van materialen, grondstoffen, in- en uitvoerrechten, wisselkoersen, verzekeringspremies, indices, groeveprijzen, koersen, vrachten, lonen en sociale lasten en BTW percentages.
 8. Met inachtneming van de wettelijke voorschriften kunnen prijswijzigingen worden doorberekend. Indien de prijsstijging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst dan kan Opdrachtgever die een beroep mag doen op titel 5, afdeling 3 van Boek 6 BW, de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij Opdrachtnemer alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet of indien door Opdrachtgever bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
 9. Wanneer na het uitbrengen van de offerte of het tot stand komen van de overeenkomst de CAO- lonen van werknemers in het natuursteenbedrijf in binnen- of buitenland worden verhoogd, is Opdrachtnemer bevoegd de hogere kosten die daaruit voortvloeien in rekening te brengen aan Opdrachtgever, die verplicht is deze kosten te betalen.
 10. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 11. Indien Opdrachtnemer volgens door Opdrachtgever verstrekte tekeningen, schema's, mallen, instructies, maten, gewichten e.d. de bestelling en/of opdracht moeten uitvoeren, staat Opdrachtgever in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie.
 12. Indien een aanbieding niet leidt tot een overeenkomst zullen alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in dit verband overhandigde bescheiden, zoals ontwerpen, tekeningen e.d. franco aan Opdrachtnemer worden geretourneerd.


Artikel 6 – Kwaliteit


Natuursteen is een natuurproduct, waarbij te leveren zaken (tegels e.d.) iets onderling kunnen afwijken qua dikte en kleur (vleug). Bij aanbiedingen en/of aflevering volgens monster en/of model gelden deze slechts als maat tot vaststelling van de gemiddelde kwaliteit en uitvoering van de af te leveren zaken. Indien een vloer in een showroom van Nibo Stone is uitgezocht dient het te allen tijde als aanbeveling de partij in voorraad in Venlo te bekijken en te beoordelen, ondanks dat de showroomvloeren met zorg zijn samengesteld. Monsters c.q. (showroom)modellen van natuursteen moeten als typen worden beschouwd zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn.
Vakkundig in de afgeleverde zaken aangebracht lijm-, kram- en stopwerk e.d. geldt niet als ondeugdelijke levering, indien de aard en/of toestand van het materiaal zodanig werk te onzer beoordeling noodzakelijk maakt.


Artikel 7 – Afmetingen en maten


1.     Bij natuursteen dient Opdrachtgever rekening te houden met dikteverschillen die voorkomen in alle steensoorten waaronder kalksteen, leisteen, graniet, kwartsiet, hardsteen en alle ander niet benoemde soorten die uit de natuur gewonnen worden. Ook als dit een samengesteld product betreft w.o. keramiek – natuursteen / honeycomb – natuursteen – enig ander materiaal icm natuursteen

2.     Bij berekening van oppervlakte- en inhoudsmaten gelden gedeelten van centimeters als hele centimeters en geschiedt afronding van decimalen vanaf het getal 5 naar boven.

3.     Dikteverschillen bij natuursteen kunnen te allen tijde opgevangen worden doordat de lijm en/of cement/zand vloer genoeg ruimte hebben de ondervloer uit te vlakken. Dikte verschillen van 4 tot 6mm meer of minder dan de opgegeven diktemaat zijn geen uitzondering en accepteert de koper.

4.     Bij niet-natuursteen is een maattolerantie in de lengte en breedte van ten hoogste 2 mm naar boven en beneden toelaatbaar toegestaan. Natuursteen: bij een dikte van het gebruikte materiaal tot en met 5 cm is een afwijking van ten hoogste 3 mm naar boven en 3 mm naar beneden toegestaan; bij een dikte van 6 tot en met 10 cm is de toegestane afwijking 4 mm en bij een dikte van meer dan 10 cm is de toegestane afwijking 5 mm.

5.     Per type vloer is een product specificatie blad beschikbaar. Hierin zijn de specifieke kenmerken opgenomen. Een product specificatie blad wordt op eerste verzoek door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gesteld.


Artikel 8 – Herroepingsrecht


Bij producten:

1.     Overeenkomsten strekkende tot levering van op verzoek van Opdrachtgever door Opdrachtnemer danwel elders terzake voor/door Opdrachtnemer bestelde, vervaardigde, en/of bewerkte producten/artikelen, kunnen niet worden geannuleerd.

2.     Indien Opdrachtgever een met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst wenst te annuleren, en het daarbij uitsluitend gaat om producten/artikelen die deel uitmaken van het in voorraad zijnde standaardassortiment, welk assortiment niet door Opdrachtnemer zelf en/of op bestelling door derden is vervaardigd en/of is bewerkt, is indien en voorzover Opdrachtnemer schriftelijk en uitdrukkelijk met annulering zou instemmen, door Opdrachtgever direct aan Opdrachtnemer annuleringskosten verschuldigd, zijnde die kosten minimaal 25% van het totaal met de gesloten overeenkomst gemoeide factuurbedrag, exclusief de omzetbelasting.

 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3.     De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4.     De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5.     Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of  het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6.     Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.


Artikel 9 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd


 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 10 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan


1.     Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit schriftelijk binnen de bedenktermijn via info@natuursteenshop.nl, indien gewenst met behulp van het modelformulier voor herroeping via de website van Natuursteenshop, www.natuursteenshop.nl, of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2.     Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3.     De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.     Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5.     De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6.     Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

7.     De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

a.      de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

b.     de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

8.     De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

a.      hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

b.     hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

c.      de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

9.     Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


Artikel 11 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping


 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument minus eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, tenzij anders overeengekomen. De ondernemer mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen en gecontroleerd. Terugbetaling geschied binnen 14 dagen na ontvangst van product(en).
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


Artikel 12 – Uitsluiting herroepingsrecht


De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 13 – De prijs


1.     Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2.     In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.     Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.     Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a.     deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b.     de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.     De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw


Artikel 14 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 

1.              De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.              Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3.              Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.


Artikel 15 – Levering en uitvoering                 


1.     De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.     Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3.     Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4.     Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5.     Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.     Zaken waarover geklaagd wordt dienen op de laadplaats c.q. losplaats ongerept en onverwerkt te blijven totdat Opdrachtnemer in de gelegenheid gesteld zijn de klachten feitelijk te onderzoeken.

7.     Bij aflevering op kleur moet de keuring door Opdrachtgever geschieden ter plaatse van de aflevering.

8.     De opgegeven levertijden zijn nooit fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Opdrachtnemer schriftelijk door Opdrachtgever in gebreke te worden gesteld, waarbij Opdrachtnemer een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog na te komen.

9.     Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft Opdrachtgever alleen dan het recht ontbinding van de overeenkomst in te roepen, nadat hij eerst schriftelijk en aangetekend aan Opdrachtnemer heeft meegedeeld dat deze in verzuim is, waarbij Opdrachtnemer een redelijke termijn wordt toegestaan om alsnog aan de leveringsverplichting te kunnen voldoen.

10.   Natuursteenshop levert uitsluitend materialen. De door Natuursteenshop aanbevolen derden partijen waaronder tegelzetters, vloerverwarmingsspecialisten, onderhoudsbedrijven e.d. werken voor eigen rekening en risico rechtstreeks met de opdrachtgever.


Artikel 16 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:


1.     De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2.     De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3.     De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

·       te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

·       tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

·       altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.


Verlenging:


4.     Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5.     In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6.     Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7.     Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

 

Duur:


8.     Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. 


Artikel 17 – Betaling          


1.     Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan bij sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2.     Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3.     De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4.     Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.


Artikel 18 – Overmacht


1.     Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid zoals overmacht die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.

2.     Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

3.     Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schade aan de andere partij.

4.     Voor zoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

5.     Wanneer de overmacht van tijdelijke aard is, is Opdrachtnemer bevoegd zijn prestatie op te schorten tot de overmachtssituatie is opgeheven. Opdrachtgever is niet gerechtigd op deze grond de overeenkomst te ontbinden, tenzij de bijzondere aard of betekenis van de tekortkoming ontbinding rechtvaardigt. Wanneer dat het geval is dient Opdrachtgever eerst Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen en deze een redelijke termijn toe te staan de overeenkomst alsnog na te komen.

 

Artikel 19 – Klachtenregeling

 

1.              De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.              Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3.              Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.              Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 20 – Geschillen

 

1.              Ingeval van geschillen, voortkomend uit een overeenkomst tussen partijen of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen eerst een beroep op de bevoegde rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

2.              De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

3.              Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten, terwijl de werking van mogelijke toekomstige internationale regelingen op het gebied van koop van roerende en lichamelijke zaken door partijen kan worden uitgesloten.

 

Artikel 21 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.